Xin trợ giúp tiền lương cho nhân viên (Kurzarbeitergeld)

A. Điều kiện cần phải có để nhận được hỗ trợ : Có thỏa thuận giữa Chủ doanh nghiệp và người lao động về việc tạm nghỉ việc và hưởng mức lương thấp hơn so với mức lương khi đi…